งานสร้างแผนการตลาดนานาชาติ

พวกเราชาว บริษัท มีเดีย เอ็มไพร์ จำกัด นำเสนอรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่คุ้มค่าและ ไม่ซ้ำใครเพื่อช่วยลูกค้าขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทได้สนับสนุนงาน พัฒนาธุรกิจเครือข่ายนานาชาติ (International Network Management) เรามีวิธี สื่อสาร เชื่อมโยง และประสานงาน กับบริษัทต่างประเทศ เพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจในเมืองไทยและส่วนภูมมิภาคให้สัมฤทธิ์ผลตา มจุดประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้

ที่ บริษัท มีเดีย เอ็มไพร์ จำกัด ภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรค พนักงานของเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการประสานงานระหว่างประ เทศ บริษัทของเรามีเจ้าหน้าที่ประจำที่ พูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ แล้ะยังใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วย

เราพร้อมสนับสนุนลูกค้าทางด้าน

» การวางกลยุทธ์นำเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับผู้บริโภคไทย และ สร้างแผนโฆษณา เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

» การสร้างสรรค์ และ ผลิตสื่อโฆษณา

» การวางโครงสร้าง และ แผนการตลาด

» สนับสนุนการขยายธุรกิจเครือข่ายอย่างรวดเร็ว

» สนับสนุนงานด้านภาษา และ การแปลเอกสาร

» ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และ ประสานงานการเดินเรื่องกับหน่วยงานของรัฐ

Supanut Donchan

Media Marketing Expert and Social Entrepreneur
View Profile

F...

.
.