งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัท มีเดีย เอ็มไพร์ จำกัด มีบทบาทในการสร้างนักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพของอนาคต ผ่านทางหลักสูตรฝึกอบรมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และ คอร์สศิลปะการแสดงของเรา มีผู้เข้าการฝึกอบรมของเราหลายคน ที่ก้าวไปสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ประสบความสำเร็จในแวดวงก ารสื่อ

เราฝึกสอนผู้ที่ประสงค์จะเป็นศิลปิน ดารา นักแสดง และนักสื่อสารมวลชน ให้เข้าใจองค์ประกอบ และ คุณสมบัติทั้งหมดของการเป็นบุคคลสาธารณะ หรือ “คนของประชาชน” ที่ดีอย่างเต็มรูปแบบ

Our courses focus on teaching aspiring entertainers, artists and media personalities all the fundamentals of what it means to be a public personality, whether as a performer, singer, radio DJ or TV MC.

หลักสูตรสื่อสารมวลชนของเราเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ความรับผิดชอบของนักสื่อสารมวลชนในการกระจายข่าวที่จริ งและสร้างสรรค์สังคมโดยที่ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เรามุ่งเน้นการฝึกฝนให้ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมด้านภาคปฏิบัติของ การเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพอย่างแท้จริง

นักวิชาการ และครูผู้ฝึกสอนด้านศิลปะการแสดงของเรา เป็นผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ มีคุณสมบัติพร้อมที่จะฝึกสอนได้อย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้ลูกศิษย์พร้อมที่จะก้าวไปสู่งานความบันเทิงอย่างมั่นใจ

Supanut Donchan

Media Marketing Expert and Social Entrepreneur
View Profile

F...

.
.